Leden verzekering

Burgerlijke Aansprakelijkheid en Rechtsbijstand

Iedere burger, dus ook elk koorlid, begaat ooit fouten die schade veroorzaken aan derden. Uiteraard moet die schade vergoed worden. De kosten kunnen al snel hoog oplopen.

De vrijwilligerswet legt aan de koorwereld een verzekeringsplicht op.
Alle organisaties die werken met vrijwilligers en die ofwel een rechtspersoon zijn (bv. een vzw), ofwel personeel in dienst hebben, zijn verplicht zich te verzekeren voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie. In die verenigingen is de vrijwilliger immers immuun en wordt de aansprakelijkheid gedragen door de organisatie. Ook alle feitelijke verenigingen die een afdeling zijn van voorgaande verenigingen (bv. Koor&Stem, andere AK-organisties, enz) vallen onder deze regeling.

Op te kunnen voldoen aan deze verzekeringsplicht, moet elk koor dat aansluit bij Koor&Stem een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten.
Deze verzekering vergoedt de schade veroorzaakt aan alle andere personen dan de verzekerden. De verzekerden worden onderling als derden beschouwd, enkel wat lichamelijke schade betreft.

De polis voorziet in volgende dekkingen:

 •   lichamelijke schade
 •   stoffelijke schade
 •   rechtsbijstand
 •   schadegevallen te wijten aan voedselvergiftiging of verkoop van spijzen en dranken.

Voor meer details over de dekkingen klik hier.

De waarborg wordt niet verleend voor onderlinge schade veroorzaakt door personen die in gezinsverband samenwonen.

In de toekomst zullen via het provinciaal subsidiereglement gratis verzekeringen BA aangeboden worden. Let echter op: met deze gratis verzekering kunnen alleen occasionele en tijdelijke activiteiten van verenigingen verzekerd worden.
Het subsidiereglement inzake de gratis polis wordt dus niet aangeboden ter vervanging van de wettelijke verplichtingen.  De verplichte verzekering voor vrijwilligers wordt dus niet gratis.

Premie
€ 0,70 per koorlid, bestuurslid of vrijwilliger

Ongevallenformulier
Je kan het ongevallenformulier telefonisch of per e-mail opvragen op het secretariaat van Koor&Stem.

Persoonlijke Ongevallenverzekering

Naast ongevallen die zich voordoen tijdens de kooractiviteiten (repetities, concerten, sociale activiteiten, enz.) zijn ook de lichamelijke ongevallen gewaarborgd op de weg die men aflegt van huis naar de plaats van de activiteit en terug.
DEKKINGEN

 • overlijden
 • bestendige invaliditeit
 • medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds
 • tandprothese
 • opzoekings- en repatriëringskosten
 • begrafeniskosten
 • verzorgingskosten in het buitenland
 • uitzondering: deze verzekering geldt niet voor schade aan kleding, brillen, contactlenzen en persoonlijke stukken.

Voor meer details over de dekkingen klik hier.

Koren die de polis persoonlijke ongevallenverzekeringen onderschrijven, genieten van deze dekkingen van zodra de lijst van de leden die opgenomen worden in de persoonlijke ongevallenverzekering is toegekomen op het secretariaat van Koor&Stem.

PREMIE: € 1,80 per koorlid, bestuurslid of vrijwilliger

ONGEVALLENFORMULIER
Je kan het ongevallenformulier telefonisch of per e-mail opvragen op het secretariaat van Koor&Stem.

PROCEDURE
Indien er zich een lichamelijk ongeval voordoet tijdens één van de kooractiviteiten treedt volgende procedure in werking.

Brandverzekering lokalen (repetitielokaal)

Veel koren maken gebruik van een repetitielokaal dat gehuurd of ter beschikking gesteld wordt. Meestal moet het koor hiervoor contractueel een brandverzekering afsluiten.
Zelfs wanneer deze verplichting niet is opgenomen in de huurovereenkomst of in de overeenkomst in verband met de terbeschikkingstelling, doet het koor er goed aan een brandverzekering te nemen voor de locatie waar wekelijks wordt gerepeteerd. Bij een brand of andere ongevallen is het koor dan verzekerd zodat het nooit kan opdraaien voor de kosten aan het gebouw of de inboedel.

Koren kunnen gebruikmaken van de lokalenverzekering die Koor&Stem aanbiedt. Voor het nieuwe aansluitingsjaar 2016 (1/10/2015-30/9/2016) onderschrijft het koor voor €36 een brandpolis voor:

 • het repetitielokaal (gebouw) of de aansprakelijkheid als huurder of gebruiker
 • de inboedel en bijzondere voorwerpen, niets uitgezonderd noch uitgesloten.

De polis voorziet in volgende dekkingen:

 • brand
 • arbeidsconflicten-aanslagen
 • storm-hagel/ijs-sneeuwdruk

In eerste risico is Koor&Stem verzekerd voor een kapitaal van €247.893,52.